Attribute Changer - Phần mềm thay đổi thuộc tính thư mục v6.20

Attribute Changer

 1. vanthoi
  Attribute Changer đổi ngày tháng tập tin và timestamps cũng như chỉ đọc, hệ thống và cờ trạng thái ẩn.

  attribute-changer.

  Các tính năng:

  Kích chuột phải vào tiện ích cho Windows Explorer
  Thay đổi các thuộc tính chuẩn của Windows (chỉ đọc, hệ thống, ẩn, vv)
  Sửa đổi ngày và thời gian đóng dấu (Tạo, thay đổi, Accessed)
  Sửa ngày, hình ảnh và tem thời gian (thông tin EXIF)
  Đồng bộ hóa ngày và thời gian tem
  Ngày một phần và thời gian cập nhật tem
  Ngày tương đối và thời gian điều chỉnh
  Chọn ngẫu nhiên ngày và thời gian tem
  Các bộ lọc để loại trừ các tập tin và thư mục
  Báo cáo thời gian thực (đơn giản và chi tiết)
  chế độ mô phỏng
  Toàn bộ hướng dẫn sử dụng với hướng dẫn
  Đang tải...
Đang tải...