Điểm thưởng dành cho billceo

  1. 5

    Có cố gắng

    Thành viên có cố gắng, nhận được khi đạt 30 bài viết!
  2. 1

    Bài viết đầu tiên

    Đăng một tin ở đâu đó trên trang web để nhận.