Điểm thưởng dành cho lang_tu_phieu_du

 1. 20

  Thành viên chăm chỉ

  Thành viên chăm chỉ, nhận được khi bạn đạt 250 lượt thích
 2. 30

  Thành viên được yêu thích

  Thành viên được yêu thích, nhận được khi bạn đạt 500 lượt thích!
 3. 10

  Thành viên yêu thích

  Để nhận được bạn cần có 25 lượt thích!
 4. 15

  Thành viên tích cực

  Thành viên tích cực, nhận được khi bạn đạt 100 lượt thích!
 5. 10

  Thành viên chịu khó

  Thành viên chịu khó, đạt được 100 bài viết sẽ nhận được!
 6. 5

  Có cố gắng

  Thành viên có cố gắng, nhận được khi đạt 30 bài viết!
 7. 2

  Lượt thích đầu tiên

  Nhận được lượt thích đầu tiên!
 8. 1

  Bài viết đầu tiên

  Đăng một tin ở đâu đó trên trang web để nhận.