security nginx

  1. vanthoi

    Hướng dẫn cấu hình bảo mật cho server web chạy Nginx

    Cấu hình bảo mật cho server nginx luôn là một câu hỏi khó đối với rất nhiều người. Vì vậy nay admin mạng phép chia sẻ cho các bạn những kiến thức mà ad có được. Để mọi người dễ dàng cấu hình hơn ad xin hướng dẫn như sau: Trong tập tin config cho từng tên miền, các bạn thêm các đoạn bảo mật...