Tổng hợp Hướng dẫn cài đặt nginx và php-fpm trên Centos 6

Đăng bởi vanthoi, 10/1/14, trong VPS & Dedicated Server. Trả lời: 2 Lượt xem: 3,924.

 1. vanthoi

  vanthoi Administrator
  Quản Trị Viên
  • 163/202

  Tham gia:
  1/9/12
  Bài viết:
  2,731
  Được thích:
  14,023
  Thành tích:
  163
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Lập trình viên
  Đến từ:
  Bình Phục, Quảng Nam
  #1 vanthoi, 10/1/14 Lượt xem: 3,924
  Nginx là webserver mạnh mẽ, nhẹ nhàng, thích hợp để thiết kế web có số lượng người dùng truy cập lớn. Việc cài đặt cũng rất đơn giản!
  Trong bài này mình lấy ví dụ server IP là: 42.117.75.45 Hệ điều hành Centos 6, x64bit.

  Đầu tiên bạn tạo 1 file mới với lệnh sau:
  # vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo
  Nội dung của file này:

  [nginx]
  name=nginx repo
  baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
  gpgcheck=0
  enabled=1

  Lưu lại bằng lệnh:
  #:wq
  Sau khi đã tạo xong file, bạn bắt đầu cài đặt nginx:
  #yum install nginx

  Kiểm tra cấu hình:
  # chkconfig --levels 235 nginx on

  Khởi động nginx:
  # service nginx start

  Vào trình duyệt kiểm tra: http://42.117.75.45.
  Nếu hiện ra trang chào mừng thì việc cài đặt đã thành công.
  nginx.JPG
  Nếu như không chạy, tức là cổng 80 bị đóng, bạn phải sửa ở iptables.

  Sửa iptables bằng lệnh:
  # vi /etc/sysconfig/iptables

  Thêm dòng
  -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
  Lưu và khởi động lại iptables

  # :qw
  # /etc/init.d/iptables restart


  Tiếp theo ta tiến hành cài đặt MySQL
  Để cài đặt MySQL ta chạy lệnh:

  #yum install mysql mysql-server
  Cấu hình tự động chạy mysql sau khi reboot máy chủ:
  #chkconfig --levels 235 mysqld on
  Khởi động MySQL:
  # service mysqld start
  Để bảo mật mysql bạn cần tạo mật khẩu cho tài khoản root
  # mysql_secure_installation

  Sau đó nhấn Enter để vào, chọn Y [yes] để tạo mật khẩu cho tài khoản root, bạn hãy khai pass bất kỳ, càng bảo mật càng tốt. Hệ thống sẽ hỏi bạn vài câu hỏi, bạn chọn Y để tiếp tục.

  Nếu bạn thiết kế web bằng PHP thì việc tiếp theo phải làm là cài đặt các gói PHP.
  Cài đặt mod_fastcgi
  # rpm --import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
  #cd /tmp
  #wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
  #rpm -ivh rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
  Bổ sung gói php-fpm
  rpm --import https://fedoraproject.org/static/0608B895.txt
  #rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
  (Để xem phiên bản mới nhất: http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/)
  #rpm --import http://rpms.famillecollet.com/RPM-GPG-KEY-remi
  #rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
  #yum install yum-priorities
  Sửa #vi /etc/yum.repos.d/epel.repo
  Thêm dòng priority=10 vào [epel]
  Sửa #vi /etc/yum.repos.d/remi.repo
  thêm dòng priority=10 vào [remi] và chỉnh enabled=1

  Để cài đặt php, chạy các gói

  # yum --enablerepo=remi, install php-fpm php-cli php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-eaccelerator php-magickwand php-magpierss php-mbstring php-mcrypt php-mssql php-shout php-snmp php-soap php-tidy
  Mở php.ini và thiết lập cgi.fix_pathinfo=0
  # vi /etc/php.ini
  cgi.fix_pathinfo=0
  (bỏ dấu ; ở trước)

  Cấu hình cho PHP tự động chạy mỗi khi khởi động lại máy chủ
  #chkconfig --levels 235 php-fpm on
  Khởi động PHP
  #service php-fpm start
  Sau khi cài đặt xong, bạn cần phải cấu hình Nginx để phù hợp với hệ thống của bạn sẽ xây dựng, ví dụ như cấu hình để hỗ trợ mod rewrite, tạo thư mục upload…
  # vi /etc/nginx/nginx.conf

  Thiết lập worker_processes 5; //Phần này là số core CPU của server bạn!

  Bây giờ sẽ tạo virtual host để chứa web với tên miền là ketnoidamme.vn
  # vi /etc/nginx/conf.d
  Bạn tạo với nội dung sau:

  server {
  listen 80;
  server_name ketnoidamme.vn www.ketnoidamme.vn;
  #access_log logs/host.access.log main;
  location / {
  root /usr/share/nginx/html;
  index index.php index.html index.htm;
  }
  error_page 404 /404.html;
  location = /404.html {
  root /usr/share/nginx/html;
  }
  # redirect server error pages to the static page /50x.html
  #
  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
  root /usr/share/nginx/html;
  }
  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  location ~ \.php$ {
  root /usr/share/nginx/html;
  try_files $uri =404;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }

  }

  lưu lại với tên là: ketnoidamme.vn.conf

  Để kiểm tra, tạo file info.php
  #vi /usr/share/nginx/html/info.php
  Nội dung
  <!--?php?>

  Mở trình duyệt và chạy: http://ketnoidamme.vn/info.php. Nếu hiện nội dung thì đã cài đặt thành công.

  Cài đặt phpMyAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu
  #yum update
  # yum install phpMyAdmin
  Theo mặc định, phpmyadmin sẽ được cài đặt vào /usr/share, trong khi đó thư mục chứa web là: /usr/share/nginx/html. Vì thế chúng ta phải di chuyển phpmyadmin đến thư mục chứa web.

  #mv /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html/phpMyAdmin
  Mở trình duyệt và truy cập: http://42.117.75.45/phpMyAdmin. Thông tin đăng nhập là tài khoản root.

  Cuối cùng chúng ta cần tạo một tài khoản FTP để upload web lên server
  #yum -y install vsftpd
  Cấu hình: #vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
  anonymous_enable=NO
  ascii_upload_enable=YES
  ascii_download_enable=YES
  chroot_list_enable=YES
  chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

  Khởi động FTP
  #service vsftpd start
  Cấu hình tự động chạy khi khởi động lại máy chủ
  #chkconfig vsftpd on

  Lưu ý bạn phải kích họat FTP home dir bằng lệnh:

  #setsebool -P ftp_home_dir=on

  Bây giờ chúng ta cần tạo tài khoản FTP để đăng nhập, tôi muốn tạo username là: test và mật khẩu là 123456
  useradd test -d /usr/share/nginx/html
  chown -R test:test /usr/share/nginx/html
  chmod 775 /usr/share/nginx/html
  passwd test
  Nhập mật khẩu là 123456.


  Sau đó sửa file chroot_list

  #vi /etc/vsftpd/chroot_list
  Thêm user vào, mỗi user một dòng. Trong bài viết này user chính là test

  Lưu và khởi động lại vsftp
  #service vsftpd restart

  Để có thể sử dụng được giao thức FTP, bạn phải tiến hành mở cổng 20 và 21

  # vi /etc/sysconfig/iptables
  Thêm dòng
  iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 20 -j ACCEPT
  Lưu lại và mở tiếp module của iptables
  #vi /etc/sysconfig/iptables-config

  Sửa
  IPTABLES_MODULES="ip_conntrack_ftp"

  Lưu và khởi động lại iptables

  # :qw
  # /etc/init.d/iptables restart
  Xong! Bây giờ bạn có thể dùng phần mềm FTP để đăng nhập.
  Chúc các bạn thành công!
   

  Chia sẻ

  Đang tải...
  Đang tải...
 2. phuongit

  phuongit Thành viên mới
  Thành Viên
  • 1/13

  Tham gia:
  14/4/14
  Bài viết:
  3
  Được thích:
  0
  Thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  #2 phuongit, 28/1/15 Lượt xem: 3,924
  Cho anh 1 bài hướng dẫn trên windowns em :D
   
 3. vanthoi

  vanthoi Administrator
  Quản Trị Viên
  • 163/202

  Tham gia:
  1/9/12
  Bài viết:
  2,731
  Được thích:
  14,023
  Thành tích:
  163
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Lập trình viên
  Đến từ:
  Bình Phục, Quảng Nam
  #3 vanthoi, 29/1/15 Lượt xem: 3,924
  Trên win thì cũng có nhưng chưa hỗ trợ tốt như trên linux. Vì php nó là.mã nguồn mở chạy trên lInux. Trên win ko ổn lắm nhưng nếu a muốn dùng có thể dùng iis cũng ok.
   

Chia sẻ

Loading...
Đang tải...