Tổng hợp Hướng dẫn cài đặt nginx và php-fpm trên Centos 6

vanthoi

Administrator
Quản Trị Viên
1/9/12
2,731
14,019
163
29
Bình Phục, Quảng Nam
Nginx là webserver mạnh mẽ, nhẹ nhàng, thích hợp để thiết kế web có số lượng người dùng truy cập lớn. Việc cài đặt cũng rất đơn giản!
Trong bài này mình lấy ví dụ server IP là: 42.117.75.45 Hệ điều hành Centos 6, x64bit.

Đầu tiên bạn tạo 1 file mới với lệnh sau:
# vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo
Nội dung của file này:

[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

Lưu lại bằng lệnh:
#:wq
Sau khi đã tạo xong file, bạn bắt đầu cài đặt nginx:
#yum install nginx

Kiểm tra cấu hình:
# chkconfig --levels 235 nginx on

Khởi động nginx:
# service nginx start

Vào trình duyệt kiểm tra: http://42.117.75.45.
Nếu hiện ra trang chào mừng thì việc cài đặt đã thành công.
nginx.JPG
Nếu như không chạy, tức là cổng 80 bị đóng, bạn phải sửa ở iptables.

Sửa iptables bằng lệnh:
# vi /etc/sysconfig/iptables

Thêm dòng
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
Lưu và khởi động lại iptables

# :qw
# /etc/init.d/iptables restart


Tiếp theo ta tiến hành cài đặt MySQL
Để cài đặt MySQL ta chạy lệnh:

#yum install mysql mysql-server
Cấu hình tự động chạy mysql sau khi reboot máy chủ:
#chkconfig --levels 235 mysqld on
Khởi động MySQL:
# service mysqld start
Để bảo mật mysql bạn cần tạo mật khẩu cho tài khoản root
# mysql_secure_installation

Sau đó nhấn Enter để vào, chọn Y [yes] để tạo mật khẩu cho tài khoản root, bạn hãy khai pass bất kỳ, càng bảo mật càng tốt. Hệ thống sẽ hỏi bạn vài câu hỏi, bạn chọn Y để tiếp tục.

Nếu bạn thiết kế web bằng PHP thì việc tiếp theo phải làm là cài đặt các gói PHP.
Cài đặt mod_fastcgi
# rpm --import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
#cd /tmp
#wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
#rpm -ivh rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
Bổ sung gói php-fpm
rpm --import https://fedoraproject.org/static/0608B895.txt
#rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
(Để xem phiên bản mới nhất: http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/)
#rpm --import http://rpms.famillecollet.com/RPM-GPG-KEY-remi
#rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
#yum install yum-priorities
Sửa #vi /etc/yum.repos.d/epel.repo
Thêm dòng priority=10 vào [epel]
Sửa #vi /etc/yum.repos.d/remi.repo
thêm dòng priority=10 vào [remi] và chỉnh enabled=1

Để cài đặt php, chạy các gói

# yum --enablerepo=remi, install php-fpm php-cli php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-eaccelerator php-magickwand php-magpierss php-mbstring php-mcrypt php-mssql php-shout php-snmp php-soap php-tidy
Mở php.ini và thiết lập cgi.fix_pathinfo=0
# vi /etc/php.ini
cgi.fix_pathinfo=0
(bỏ dấu ; ở trước)

Cấu hình cho PHP tự động chạy mỗi khi khởi động lại máy chủ
#chkconfig --levels 235 php-fpm on
Khởi động PHP
#service php-fpm start
Sau khi cài đặt xong, bạn cần phải cấu hình Nginx để phù hợp với hệ thống của bạn sẽ xây dựng, ví dụ như cấu hình để hỗ trợ mod rewrite, tạo thư mục upload…
# vi /etc/nginx/nginx.conf

Thiết lập worker_processes 5; //Phần này là số core CPU của server bạn!

Bây giờ sẽ tạo virtual host để chứa web với tên miền là ketnoidamme.vn
# vi /etc/nginx/conf.d
Bạn tạo với nội dung sau:

server {
listen 80;
server_name ketnoidamme.vn www.ketnoidamme.vn;
#access_log logs/host.access.log main;
location / {
root /usr/share/nginx/html;
index index.php index.html index.htm;
}
error_page 404 /404.html;
location = /404.html {
root /usr/share/nginx/html;
}
# redirect server error pages to the static page /50x.html
#
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
root /usr/share/nginx/html;
}
# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
location ~ \.php$ {
root /usr/share/nginx/html;
try_files $uri =404;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}

}

lưu lại với tên là: ketnoidamme.vn.conf

Để kiểm tra, tạo file info.php
#vi /usr/share/nginx/html/info.php
Nội dung
<!--?php?>

Mở trình duyệt và chạy: http://ketnoidamme.vn/info.php. Nếu hiện nội dung thì đã cài đặt thành công.

Cài đặt phpMyAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu
#yum update
# yum install phpMyAdmin
Theo mặc định, phpmyadmin sẽ được cài đặt vào /usr/share, trong khi đó thư mục chứa web là: /usr/share/nginx/html. Vì thế chúng ta phải di chuyển phpmyadmin đến thư mục chứa web.

#mv /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html/phpMyAdmin
Mở trình duyệt và truy cập: http://42.117.75.45/phpMyAdmin. Thông tin đăng nhập là tài khoản root.

Cuối cùng chúng ta cần tạo một tài khoản FTP để upload web lên server
#yum -y install vsftpd
Cấu hình: #vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
anonymous_enable=NO
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

Khởi động FTP
#service vsftpd start
Cấu hình tự động chạy khi khởi động lại máy chủ
#chkconfig vsftpd on

Lưu ý bạn phải kích họat FTP home dir bằng lệnh:

#setsebool -P ftp_home_dir=on

Bây giờ chúng ta cần tạo tài khoản FTP để đăng nhập, tôi muốn tạo username là: test và mật khẩu là 123456
useradd test -d /usr/share/nginx/html
chown -R test:test /usr/share/nginx/html
chmod 775 /usr/share/nginx/html
passwd test
Nhập mật khẩu là 123456.


Sau đó sửa file chroot_list

#vi /etc/vsftpd/chroot_list
Thêm user vào, mỗi user một dòng. Trong bài viết này user chính là test

Lưu và khởi động lại vsftp
#service vsftpd restart

Để có thể sử dụng được giao thức FTP, bạn phải tiến hành mở cổng 20 và 21

# vi /etc/sysconfig/iptables
Thêm dòng
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 20 -j ACCEPT
Lưu lại và mở tiếp module của iptables
#vi /etc/sysconfig/iptables-config

Sửa
IPTABLES_MODULES="ip_conntrack_ftp"

Lưu và khởi động lại iptables

# :qw
# /etc/init.d/iptables restart
Xong! Bây giờ bạn có thể dùng phần mềm FTP để đăng nhập.
Chúc các bạn thành công!
 

phuongit

Thành viên mới
Thành Viên
14/4/14
3
0
1
40
Cho anh 1 bài hướng dẫn trên windowns em :D
 

vanthoi

Administrator
Quản Trị Viên
1/9/12
2,731
14,019
163
29
Bình Phục, Quảng Nam
Trên win thì cũng có nhưng chưa hỗ trợ tốt như trên linux. Vì php nó là.mã nguồn mở chạy trên lInux. Trên win ko ổn lắm nhưng nếu a muốn dùng có thể dùng iis cũng ok.
 
Đang tải...

Quảng Cáo