Hướng dẫn cài đặt server mail Zimbra trên CentOS 7

Để cài đặt và thiết lập một server mail không phải là câu hỏi dễ trả lời cho một số doanh nghiệp. Trong các phần mềm chuyên dụng cho hệ thống server mail. Có Zimbra là một ứng cử viên nổi bật, vì nó đơn giản và cung cấp một giao diện web mail thông minh nhất trong các hệ thống mail server khác!

upload_2017-10-9_0-3-51.png

Zimbra là một trong những ứng dụng mail mã nguồn mở miễn phí nổi tiếng, là một giải pháp hoàn chỉnh tổng thể để triển khai email server với nhiều tính năng và tiện ích, Zimbra đã được nhiều đơn vị lựa chọn là mã nguồn nền tảng để triển khai hệ thống email doanh nghiệp hoạt động ổn định tin cậy cao.

Dưới đây KETNOIDAMME.VN sẽ hướng dẫn bạn triển khai & xây dựng một hệ thống email server theo tên miền phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ trên VPS hoặc đặt tại công ty.

1- Chuẩn bị
 • Một máy chủ hoặc VPS
 • Ram: 4G tối thiểu
 • Lưu trữ: 20G tối thiểu
2- Cài đặt

Ở đây tôi sẽ cài đặt server mail cho tên miền là ketnoidamme.vn, có địa chỉ mail server là mail.ketnoidamme.vn
Các bạn thay thế tên miền của mình vào nhé

Bước 1: Trỏ tên miền về server.

Trỏ tên miền mail của bạn về IP cài đặt server mail (nếu server đặt tại công ty có thể trỏ về IP WAN tĩnh).

Ví dụ: Tên miền server mail: mail.ketnoidamme.vn có IP WAN cài mail server: 210.245.32.131
Bạn cần trỏ như sau:
upload_2017-10-9_0-4-18.png
Trỏ MX cho server mail:
upload_2017-10-9_0-5-40.png

Bước 2: cấu hình máy chủ

- Đổi host name của file hosts trên server:
IP máy chủ mình cài trong mạng LAN là 192.168.0.200 (Nếu bạn dùng VPS hoặc Server thì sử dùng IP WAN nhé).

Mã:
vi /etc/hosts
upload_2017-10-9_0-11-31.png

Tiếp theo là đổi Hostname của server:
Mã:
hostnamectl set-hostname mail.ketnoidamme.vn
Disabled SELINUX:
Mã:
vi /etc/sysconfig/selinux
upload_2017-10-9_0-28-52.png

Tắt các dịch vụ xung đột với zimbra bằng lệnh sau:
Mã:
systemctl stop postfix
systemctl disable postfix
systemctl stop sendmail
systemctl disable sendmail
Update các bản vá mới nhất cho server:
Mã:
yum update -y
Sau đó hãy khởi động lại server trước khi cài đặt zimbra.
Bước 3: Cài đặt Zimbra

Truy cập vào đây để lấy link phiênbản mới:
https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-collaboration-open-source/

Hoặc cài đặt phiên bản hiện tại:
Mã:
wget https://files.zimbra.com/downloads/8.7.11_GA/zcs-8.7.11_GA_1854.RHEL7_64.20170531151956.tgz
Giải nén Zimbra:
Mã:
tar zxvf zcs-*.tgz
Di chuyển đến thư mục zimbra vừa giải nén:
Mã:
cd zcs-*
Thực hiện cài đặt Zimbra bằng lệnh sau:
Mã:
./install.sh --platform-override
Mã:
Operations logged to /tmp/install.log.xD4sSvlE
Checking for existing installation...
  zimbra-ldap...NOT FOUND
  zimbra-logger...NOT FOUND
  zimbra-mta...NOT FOUND
  zimbra-dnscache...NOT FOUND
  zimbra-snmp...NOT FOUND
  zimbra-store...NOT FOUND
  zimbra-apache...NOT FOUND
  zimbra-spell...NOT FOUND
  zimbra-convertd...NOT FOUND
  zimbra-memcached...NOT FOUND
  zimbra-proxy...NOT FOUND
  zimbra-archiving...NOT FOUND
  zimbra-core...NOT FOUND


----------------------------------------------------------------------
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
SYNACOR, INC. ("SYNACOR") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software:
https://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-6.html
----------------------------------------------------------------------

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] y <<=


Checking for installable packages

Found zimbra-core
Found zimbra-ldap
Found zimbra-logger
Found zimbra-mta
Found zimbra-dnscache
Found zimbra-snmp
Found zimbra-store
Found zimbra-apache
Found zimbra-spell
Found zimbra-memcached
Found zimbra-proxy

Use Zimbra's package repository [Y] y <<=
Importing Zimbra GPG key
Configuring package repository

Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] y <<=

Install zimbra-logger [Y] y <<=

Install zimbra-mta [Y] y <<=

Install zimbra-dnscache [Y] N <<=

Install zimbra-snmp [Y] y <<=

Install zimbra-store [Y] y <<=

Install zimbra-apache [Y] y <<=

Install zimbra-spell [Y] y <<=

Install zimbra-memcached [Y] y <<=

Install zimbra-proxy [Y] y <<=
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
  zimbra-core
  zimbra-ldap
  zimbra-logger
  zimbra-mta
  zimbra-dnscache
  zimbra-snmp
  zimbra-store
  zimbra-apache
  zimbra-spell
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy

The system will be modified. Continue? [N] y <<=

Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.

Finished removing Zimbra Collaboration Server.

Installing packages

Local packages zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-dnscache zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy selected for installation
Monitor /tmp/install.log.xD4sSvlE for package installation progress
Remote package installation started
Installing zimbra-core-components zimbra-ldap-components zimbra-mta-components zimbra-dnscache-components zimbra-snmp-components zimbra-store-components zimbra-apache-components zimbra-spell-components zimbra-memcached zimbra-proxy-components....
done
Local package installation started
Installing zimbra-core zimbra-ldap zimbra-logger zimbra-mta zimbra-dnscache zimbra-snmp zimbra-store zimbra-apache zimbra-spell zimbra-proxy...done
Operations logged to /tmp/zmsetup.20160811-181156.log
Installing LDAP configuration database...done.
Setting defaults...


DNS ERROR resolving MX for mail.ketnoidamme.vn
It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS
Enter domain name? [Yes] ketnoidamme.vn <<=
done.
Checking for port conflicts
Port conflict detected: 25 (zimbra-mta)
Port conflict detected: 25 (zimbra-mta)
Port conflicts detected! - Press Enter/Return key to continue

Main menu

  1) Common Configuration:                       
  2) zimbra-ldap:               Enabled          
  3) zimbra-logger:              Enabled          
  4) zimbra-mta:               Enabled          
  5) zimbra-dnscache:             Enabled          
  6) zimbra-snmp:               Enabled          
  7) zimbra-store:              Enabled          
    +Create Admin User:          yes            
    +Admin user to create:         admin@mail.ketnoidamme.vn  
******* +Admin Password            UNSET           
    +Anti-virus quarantine user:      virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.ketnoidamme.vn
    +Enable automated spam training:    yes            
    +Spam training user:          spam.biwgithay@mail.ketnoidamme.vn
    +Non-spam(Ham) training user:     ham.i0z1dltvq@mail.ketnoidamme.vn
    +SMTP host:              mail.ketnoidamme.vn     
    +Web server HTTP port:         8080           
    +Web server HTTPS port:        8443           
    +Web server mode:           https           
    +IMAP server port:           7143           
    +IMAP server SSL port:         7993           
    +POP server port:           7110           
    +POP server SSL port:         7995           
    +Use spell check server:        yes            
    +Spell server URL:           http://mail.ketnoidamme.vn:7780/aspell.php
    +Enable version update checks:     TRUE           
    +Enable version update notifications: TRUE           
    +Version update notification email:  admin@mail.ketnoidamme.vn  
    +Version update source email:     admin@mail.ketnoidamme.vn  
    +Install mailstore (service webapp):  yes            
    +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes            

  8) zimbra-spell:              Enabled          
  9) zimbra-proxy:              Enabled          
 10) Default Class of Service Configuration:              
  s) Save config to file                        
  x) Expand menu                            
  q) Quit                

Address unconfigured (**) items (? - help) 7 <<=


Store configuration

  1) Status:                 Enabled          
  2) Create Admin User:            yes            
  3) Admin user to create:          admin@mail.ketnoidamme.vn  
** 4) Admin Password              UNSET           
  5) Anti-virus quarantine user:       virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.ketnoidamme.vn
  6) Enable automated spam training:     yes            
  7) Spam training user:           spam.biwgithay@mail.ketnoidamme.vn
  8) Non-spam(Ham) training user:       ham.i0z1dltvq@mail.ketnoidamme.vn
  9) SMTP host:                mail.ketnoidamme.vn     
 10) Web server HTTP port:          8080           
 11) Web server HTTPS port:          8443           
 12) Web server mode:             https           
 13) IMAP server port:            7143           
 14) IMAP server SSL port:          7993           
 15) POP server port:             7110           
 16) POP server SSL port:           7995           
 17) Use spell check server:         yes            
 18) Spell server URL:            http://mail.ketnoidamme.vn:7780/aspell.php
 19) Enable version update checks:      TRUE           
 20) Enable version update notifications:   TRUE           
 21) Version update notification email:    admin@mail.ketnoidamme.vn  
 22) Version update source email:       admin@mail.ketnoidamme.vn  
 23) Install mailstore (service webapp):   yes            
 24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes            

Select, or 'r' for previous menu [r] 4 <<=

Password for admin@mail.ketnoidamme.vn (min 6 characters): [PVFcVwqt7c] abcd@123 <<= Nhập mật khẩu email admin

Store configuration

  1) Status:                 Enabled          
  2) Create Admin User:            yes            
  3) Admin user to create:          admin@mail.ketnoidamme.vn  
  4) Admin Password              set            
  5) Anti-virus quarantine user:       virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.ketnoidamme.vn
  6) Enable automated spam training:     yes            
  7) Spam training user:           spam.biwgithay@mail.ketnoidamme.vn
  8) Non-spam(Ham) training user:       ham.i0z1dltvq@mail.ketnoidamme.vn
  9) SMTP host:                mail.ketnoidamme.vn     
 10) Web server HTTP port:          8080           
 11) Web server HTTPS port:          8443           
 12) Web server mode:             https           
 13) IMAP server port:            7143           
 14) IMAP server SSL port:          7993           
 15) POP server port:             7110           
 16) POP server SSL port:           7995           
 17) Use spell check server:         yes            
 18) Spell server URL:            http://mail.ketnoidamme.vn:7780/aspell.php
 19) Enable version update checks:      TRUE           
 20) Enable version update notifications:   TRUE           
 21) Version update notification email:    admin@mail.ketnoidamme.vn  
 22) Version update source email:       admin@mail.ketnoidamme.vn  
 23) Install mailstore (service webapp):   yes            
 24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes            

Select, or 'r' for previous menu [r] r <<=

Main menu

  1) Common Configuration:                       
  2) zimbra-ldap:               Enabled          
  3) zimbra-logger:              Enabled          
  4) zimbra-mta:               Enabled          
  5) zimbra-dnscache:             Enabled          
  6) zimbra-snmp:               Enabled          
  7) zimbra-store:              Enabled          
  8) zimbra-spell:              Enabled          
  9) zimbra-proxy:              Enabled          
 10) Default Class of Service Configuration:              
  s) Save config to file                        
  x) Expand menu                            
  q) Quit                

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a <<=
Save configuration data to a file? [Yes] yes <<=
Save config in file: [/opt/zimbra/config.23729] yes <<=
Saving config in yes...done.
The system will be modified - continue? [No] yes <<=
Operations logged to /tmp/zmsetup.20160811-181156.log
Setting local config values...done.
Initializing core config...Setting up CA...done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done.
Creating SSL zimbra-store certificate...done.
Creating new zimbra-ldap SSL certificate...done.
Creating new zimbra-mta SSL certificate...done.
Creating new zimbra-proxy SSL certificate...done.
Installing mailboxd SSL certificates...done.
Installing MTA SSL certificates...done.
Installing LDAP SSL certificate...done.
Installing Proxy SSL certificate...done.
Initializing ldap...done.
Setting replication password...done.
Setting Postfix password...done.
Setting amavis password...done.
Setting nginx password...done.
Setting BES searcher password...done.
Creating server entry for mail.ketnoidamme.vn...done.
Setting Zimbra IP Mode...done.
Saving CA in ldap...done.
Saving SSL Certificate in ldap...done.
Setting spell check URL...done.
Setting service ports on mail.ketnoidamme.vn...done.
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE...done.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE...done.
Checking current setting of zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Querying LDAP for other mailstores
Searching LDAP for reverseProxyLookupTargets...done.
Adding mail.ketnoidamme.vn to zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Setting Master DNS IP address(es)...done.
Setting DNS cache tcp lookup preference...done.
Setting DNS cache udp lookup preference...done.
Setting DNS tcp upstream preference...done.
Setting TimeZone Preference...done.
Initializing mta config...done.
Setting services on mail.ketnoidamme.vn...done.
Adding mail.ketnoidamme.vn to zimbraMailHostPool in default COS...done.
Creating domain mail.ketnoidamme.vn...done.
Setting default domain name...done.
Creating domain mail.ketnoidamme.vn...already exists.
Creating admin account admin@mail.ketnoidamme.vn...done.
Creating root alias...done.
Creating postmaster alias...done.
Creating user spam.biwgithay@mail.ketnoidamme.vn...done.
Creating user ham.i0z1dltvq@mail.ketnoidamme.vn...done.
Creating user virus-quarantine.finuy0pjm2@mail.ketnoidamme.vn...done.
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts...done.
Initializing store sql database...done.
Setting zimbraSmtpHostname for mail.ketnoidamme.vn...done.
Configuring SNMP...done.
Setting up syslog.conf...done.
Starting servers...done.
Installing common zimlets...
    com_zimbra_mailarchive...done.
    com_zimbra_phone...done.
    com_zimbra_ymemoticons...done.
    com_zimbra_cert_manager...done.
    com_zimbra_attachcontacts...done.
    com_zimbra_webex...done.
    com_zimbra_email...done.
    com_zimbra_viewmail...done.
    com_zimbra_bulkprovision...done.
    com_zimbra_proxy_config...done.
    com_zimbra_date...done.
    com_zimbra_attachmail...done.
    com_zimbra_srchhighlighter...done.
    com_zimbra_clientuploader...done.
    com_zimbra_adminversioncheck...done.
    com_zimbra_url...done.
    com_zimbra_tooltip...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...done.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
    The VERSION of zcs installed (8.7.0_GA_1659_RHEL7_64)
    The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@mail.ketnoidamme.vn)

Notify Zimbra of your installation? [Yes] yes <<=
Notifying Zimbra of installation via http://www.zimbra.com/cgi-bin/notify.cgi?VER=8.7.0_GA_1659_RHEL7_64&MAIL=admin@mail.ketnoidamme.vn

Notification complete

Setting up zimbra crontab...done.


Moving /tmp/zmsetup.20160811-181156.log to /opt/zimbra/log


Configuration complete - press return to exit Enter <<=

Như vậy là bạn đã hoàn thành bước cài đặt cơ bản cho zimbra trên server.

Bước 4: Cấu hình mở port trên firewall

Mã:
firewall-cmd --permanent --add-port=161/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=25/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=2220/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=110/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=143/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=389/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=587/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=465/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=993/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=995/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7071/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7780/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7025/tcp
Khởi động lại firewall:
Mã:
firewall-cmd --reload
Để truy cập vào trình điều khiển admin của zimbra bạn vào bằng địa chỉ sau:
Tên miền: cổng 7071 ví dụ: https://mail.ketnoidamme.vn:7071
Bây giờ khởi động lại cái là tạm thời xong phần cài đặt có thể gửi mail cho nhau nội bộ. Có thể gửi cho các hệ thống mail khác nhưng thường sẽ bị vào spam.

Để gửi mail ra bên ngoài thì các bạn tiếp tục theo dõi phần cấu hình server mail zimbra nhé.
Hướng dẫn cấu hình server mail zimbra
 
Đang tải...

Quảng Cáo

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
6,944
Bài viết
82,910
Thành viên
24,176
Thành viên mới
duongthaitruong

Quảng Cáo