Hướng dẫn cấu hình bảo mật cho server web chạy Nginx

Cấu hình bảo mật cho server nginx luôn là một câu hỏi khó đối với rất nhiều người. Vì vậy nay admin mạng phép chia sẻ cho các bạn những kiến thức mà ad có được. Để mọi người dễ dàng cấu hình hơn ad xin hướng dẫn như sau:

nginx-security-guide.jpg

Trong tập tin config cho từng tên miền, các bạn thêm các đoạn bảo mật bên dưới vào giữa thẻ server { chèn vào đây }
Chú ý các dấu mở và đóng ngoặc để tránh phát sinh lỗi. Sau khi cấu hình chỉ cần chạy service nginx reload là xong.
Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ!


Mã:
server {
[...]

  ## Block SQL injections
  set $block_sql_injections 0;
  if ($query_string ~ "union.*select.*\(") {
    set $block_sql_injections 1;
  }
  if ($query_string ~ "union.*all.*select.*") {
    set $block_sql_injections 1;
  }
  if ($query_string ~ "concat.*\(") {
    set $block_sql_injections 1;
  }
  if ($block_sql_injections = 1) {
    return 403;
  }

  ## Block file injections
  set $block_file_injections 0;
  if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=http://") {
    set $block_file_injections 1;
  }
  if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=(\.\.//?)+") {
    set $block_file_injections 1;
  }
  if ($query_string ~ "[a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+") {
    set $block_file_injections 1;
  }
  if ($block_file_injections = 1) {
    return 403;
  }

  ## Block common exploits
  set $block_common_exploits 0;
  if ($query_string ~ "(<|%3C).*script.*(>|%3E)") {
    set $block_common_exploits 1;
  }
  if ($query_string ~ "GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})") {
    set $block_common_exploits 1;
  }
  if ($query_string ~ "_REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})") {
    set $block_common_exploits 1;
  }
  if ($query_string ~ "proc/self/environ") {
    set $block_common_exploits 1;
  }
  if ($query_string ~ "mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D)") {
    set $block_common_exploits 1;
  }
  if ($query_string ~ "base64_(en|de)code\(.*\)") {
    set $block_common_exploits 1;
  }
  if ($block_common_exploits = 1) {
    return 403;
  }

  ## Block spam
  set $block_spam 0;
  if ($query_string ~ "\b(ultram|unicauca|valium|viagra|vicodin|xanax|ypxaieo)\b") {
    set $block_spam 1;
  }
  if ($query_string ~ "\b(erections|hoodia|huronriveracres|impotence|levitra|libido)\b") {
    set $block_spam 1;
  }
  if ($query_string ~ "\b(ambien|blue\spill|cialis|cocaine|ejaculation|erectile)\b") {
    set $block_spam 1;
  }
  if ($query_string ~ "\b(lipitor|phentermin|pro[sz]ac|sandyauer|tramadol|troyhamby)\b") {
    set $block_spam 1;
  }
  if ($block_spam = 1) {
    return 403;
  }

  ## Block user agents
  set $block_user_agents 0;

  # Don't disable wget if you need it to run cron jobs!
  #if ($http_user_agent ~ "Wget") {
  #  set $block_user_agents 1;
  #}

  # Disable Akeeba Remote Control 2.5 and earlier
  if ($http_user_agent ~ "Indy Library") {
    set $block_user_agents 1;
  }

  # Common bandwidth hoggers and hacking tools.
  if ($http_user_agent ~ "libwww-perl") {
    set $block_user_agents 1;
  }
  if ($http_user_agent ~ "GetRight") {
    set $block_user_agents 1;
  }
  if ($http_user_agent ~ "GetWeb!") {
    set $block_user_agents 1;
  }
  if ($http_user_agent ~ "Go!Zilla") {
    set $block_user_agents 1;
  }
  if ($http_user_agent ~ "Download Demon") {
    set $block_user_agents 1;
  }
  if ($http_user_agent ~ "Go-Ahead-Got-It") {
    set $block_user_agents 1;
  }
  if ($http_user_agent ~ "TurnitinBot") {
    set $block_user_agents 1;
  }
  if ($http_user_agent ~ "GrabNet") {
    set $block_user_agents 1;
  }

  if ($block_user_agents = 1) {
    return 403;
  }
[...]
}
 
Đang tải...

Quảng Cáo

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên nào trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
6,944
Bài viết
82,910
Thành viên
24,176
Thành viên mới
duongthaitruong

Quảng Cáo