Index Loaidng phong cách Metro

Tôm

Thành viên
Thành Viên
27/8/14
92
57
18
19
demo:hocsinhit.ace.st/h28-loading
Mã:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<meta charset="utf-8">

<meta name="robots" content="hocsinhit.ace.st">

<meta name="description" content="Diển Đàn HọcSinhIT hướng dẫn học punbb,punbb2,html,phpbb,software pc,bảo mật,xâm nhập,share code web ">
    <meta name="keywords" content="Diển Đàn HọcSinhIT hướng dẫn học punbb,punbb2,html,phpbb,software pc,bảo mật,xâm nhập,share code web" />


<title>Diển Đàn HọcSinhIT</title>

<link rel="shortcut icon" href="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/hsit10.png" type="image/x-icon" />

<link rel="icon" href="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/hsit10.png" type="image/x-icon" />

  <link href="http://hocsinhit.ace.st/h27-style.css" rel="stylesheet">

  <link href="htp://www.google.com/images/icons/product/chrome-16.png" rel="icon" type="image/ico">

  <script type="text/javascript">var browser=navigator.appName;var b_version=navigator.appVersion;var version=parseFloat(b_version);if (browser!="Microsoft Internet Explorer")document.write("");else  location="#";</script>

  <script src="http://hocsinhit.ace.st/20661.js"></script>

</head>

<body>

  <div class="c-doc" id="c-doc">

   <div id="c-main">

    <div id="animationAll">

     <div style="left: 314px; top: 203px; visibility: visible;" class="logo" id="logo">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/hsit11.png" height="75" width="75">

     </div>

     <div style="left: 293.4px; top: 241px; visibility: hidden;" class="iconGif" id="icon_1"></div>

     <div style="left: 373.125px; top: 228.575px; visibility: hidden;" class="iconGif" id="icon_2">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/office10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 333.425px; top: 239.825px; visibility: hidden;" class="icon" id="icon_3"></div>

     <div style="left: 309.575px; top: 212.025px; visibility: hidden;" class="icon" id="icon_4"></div>

     <div style="left: 292.625px; top: 196.825px; visibility: hidden;" class="iconGif" id="icon_5">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/nyt10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 377.4px; top: 165.95px; visibility: hidden;" class="iconGif" id="icon_6">

      <img alt="" class="pngFix" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/disk-c10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 360.625px; top: 246.225px; visibility: hidden;" class="icon" id="icon_7">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/notepa10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 313.4px; top: 139.65px; visibility: hidden;" class="icon" id="icon_8">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/google10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 293.85px; top: 172.45px; visibility: hidden;" class="icon" id="icon_9">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/facebo10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 278.375px; top: 194.575px; visibility: hidden;" class="iconGif" id="icon_10">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/google11.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 407.2px; top: 206.45px; visibility: hidden;" class="iconGif" id="icon_11">

      <img alt="" class="pngFix" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/java10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 357.125px; top: 158.543px; visibility: hidden;" class="iconGif" id="icon_12">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/databa10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 321.35px; top: 218.9px; visibility: hidden;" class="icon" id="icon_13">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/os-and10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 346.225px; top: 160.975px; visibility: hidden;" class="iconBelow" id="icon_14">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/cs210.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 345.475px; top: 182.975px; visibility: hidden;" class="iconBelowGif" id="icon_15">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/photos10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 335.225px; top: 211.225px; visibility: hidden;" class="iconBelowGif" id="icon_16"></div>

     <div style="left: 303.9px; top: 176.15px; visibility: hidden;" class="iconBelow" id="icon_17"></div>

     <div style="left: 309.525px; top: 247.975px; visibility: hidden;" class="iconBelowGif" id="icon_18">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/7zip10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 392.1px; top: 204.55px; visibility: hidden;" class="iconBelow" id="icon_19"></div>

     <div style="left: 352.3px; top: 258.6px; visibility: hidden;" class="iconBelowGif" id="icon_20">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/zune10.png" height="50" width="50">

     </div>

     <div style="left: 401.35px; top: 217.4px; visibility: visible;" class="chromeCopy" id="chrome_copy">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/chrome10.gif" height="54" width="187">

     </div>

     <div style="left: 28.35px; top: 213.4px;" class="copyHidder" id="copy_hidder"></div>

    <div style="left: 18.35px; top: 203.4px; visibility: visible; opacity: 1;" class="gg_330" id="welcome_to">

       Welcome

     </div>

     <div style="left: 387.85px; top: 319.3px; visibility: hidden;" class="cursor" id="cursor">

      <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/cursor10.png" height="20" width="14">

     </div>

    </div>

   </div>

  </div>
<p align =right><b>Designer:<font color ="f90600"><b>Duy357</b></font> Bản Quyền Thuộc Về:<a id="footer" href="http://hocsinhit.net/" alt=""><b><font color ="f90600">HọcSinhIT.Net</font></b> </b> </p></a>
</body></html>
chú ý các dòng này:

Mã:
 <img alt="" onload="imageLoaded()" src="http://i58.servimg.com/u/f58/18/41/84/55/chrome10.gif" height="54" width="187">
muốn sữa hình gì sữa :D
code js :

Mã:
var
imagesLoaded=0,
imageCount=50;
function imageLoaded(){imagesLoaded++}window.onload=function(){animation.init()};
function getWindowHeight(){return window.innerHeight}
function getWindowWidth(){return window.innerWidth} var animation=new
function(){function b(a,b){a.style["-webkit-transform"]=b}function F(){if(c<140){var d=I[c];if(c>=14&&c<=54)b(e,"scale("+J[a]+")"),e.style.left=K[a]+89+27+"px",e.style.top=L[a]+8+"px",b(f,"scale("+M[a]+")"),f.style.left=N[a]+89+27+"px",f.style.top=O[a]+8+"px",b(g,"scale("+P[a]+")"),g.style.left=Q[a]+89+27+"px",g.style.top=R[a]+8+"px",b(h,"scale("+S[a]+")"),h.style.left=T[a]+89+27+"px",h.style.top=U[a]+8+"px",b(i,"scale("+V[a]+")"),i.style.left=W[a]+89+27+"px",i.style.top=X[a]+8+ "px",b(j,"scale("+Y[a]+")"),j.style.left=Z[a]+89+27+"px",j.style.top=$[a]+8+"px",b(k,"scale("+aa[a]+")"),k.style.left=ba[a]+89+27+"px",k.style.top=ca[a]+8+"px",b(l,"scale("+da[a]+")"),l.style.left=ea[a]+89+27+"px",l.style.top=fa[a]+8+"px",b(m,"scale("+ga[a]+")"),m.style.left=ha[a]+89+27+"px",m.style.top=ia[a]+8+"px",b(n,"scale("+ja[a]+")"),n.style.left=ka[a]+89+27+"px",n.style.top=la[a]+8+"px",b(o,"scale("+ma[a]+")"),o.style.left=na[a]+89+27+"px",o.style.top=oa[a]+8+"px",b(p,"scale("+pa[a]+")"),p.style.left= qa[a]+89+27+"px",p.style.top=ra[a]+8+"px",b(q,"scale("+sa[a]+")"),q.style.left=ta[a]+89+27+"px",q.style.top=ua[a]+8+"px",b(r,"scale("+va[a]+")"),r.style.left=wa[a]+89+27+"px",r.style.top=xa[a]+8+"px",b(s,"scale("+ya[a]+")"),s.style.left=za[a]+89+27+"px",s.style.top=Aa[a]+8+"px",b(t,"scale("+Ba[a]+")"),t.style.left=Ca[a]+89+27+"px",t.style.top=Da[a]+8+"px",b(u,"scale("+Ea[a]+")"),u.style.left=Fa[a]+89+27+"px",u.style.top=Ga[a]+8+"px",b(v,"scale("+Ha[a]+")"),v.style.left=Ia[a]+89+27+"px",v.style.top= Ja[a]+8+"px",b(w,"scale("+Ka[a]+")"),w.style.left=La[a]+89+27+"px",w.style.top=Ma[a]+8+"px",b(x,"scale("+Na[a]+")"),x.style.left=Oa[a]+89+27+"px",x.style.top=Pa[a]+8+"px",a+=1;if(c==55)e.style.visibility="hidden",f.style.visibility="hidden",g.style.visibility="hidden",h.style.visibility="hidden",i.style.visibility="hidden",j.style.visibility="hidden",k.style.visibility="hidden",l.style.visibility="hidden",m.style.visibility="hidden",n.style.visibility="hidden",o.style.visibility="hidden",p.style.visibility= "hidden",q.style.visibility="hidden",r.style.visibility="hidden",s.style.visibility="hidden",t.style.visibility="hidden",u.style.visibility="hidden",w.style.visibility="hidden",x.style.visibility="hidden",v.style.visibility="hidden";if(c==14)e.style.visibility="visible",f.style.visibility="visible",g.style.visibility="visible",h.style.visibility="visible",i.style.visibility="visible",j.style.visibility="visible",k.style.visibility="visible",l.style.visibility="visible",m.style.visibility="visible", n.style.visibility="visible",o.style.visibility="visible",p.style.visibility="visible",q.style.visibility="visible",r.style.visibility="visible",s.style.visibility="visible",t.style.visibility="visible",u.style.visibility="visible",w.style.visibility="visible",x.style.visibility="visible",v.style.visibility="visible";if(c<19)z.style.left=Qa[c]+89+34+"px",z.style.top=Ra[c]+8+28+"px",z.style.visibility="visible";if(c==20)z.style.visibility="hidden";G[c]!=void 0&&b(y,"scale("+G[c]+","+Sa[c]+") rotate("+ Ta[c]+"deg)");y.style.left=Ua[0]+89+"px";y.style.top=Va[0]+8+"px";y.style.visibility="visible";var D=A[c];D==void 0&&(D=A[A.length-1]);B.style.left=D+89-180+"px";B.style.top=E[0]+8-70+4+"px";B.style.visibility="visible";C.style.left=A[0]+89-340+"px";C.style.top=E[0]+8-70+"px";get_welcome_to.style.left=A[0]+89-350+"px";get_welcome_to.style.top=E[0]+8-80+"px";get_welcome_to.style.visibility="visible";if(d>=0)get_welcome_to.style.opacity=d;if(c>90&&(C.visibility="hidden",d>=0))B.style.opacity=d,get_welcome_to.style.opacity= d,y.style.opacity=d;c+=1}else clearInterval(H),d=document.getElementById("animationAll"),d.parentNode.removeChild(d),document.location.href="http://www.hocsinhit.ace.st/forum"}var c=0,a=0,H,Ua=[225,225,225,225,225,225,225,225,225,225,225,224.95,225,225,225,225.05,225,225,225,225,225.05,225.05,225,225.05,225,225,225.05,225.05,225,225,225.05,225,225,225.05,225.05,225,225,225,225.05,225.05,225,225.1,225,225,225.05,225.05,225,225.1,225,225,225.05,225,225,225,225,223.05,221.1,219,207,196,187.7,179.35,171,161.7,152.35, 143,140.3,137.65,135,135,135,135,135,135,135],Va=[195,195,195,195,195,195,195,195,195,195,195,194.95,195,195,195.05,195.1,195,195.05,195,195,195.05,195,195,195,195,195,195,195,195,195,195,195,195,195,194.95,195,194.95,195,195.05,195,195,195,194.95,195,195.05,195,195,195,194.95,195,195,195,195,194.95,195,195,195,195,194,195,194.95,194.95,195,195.05,195.05,195,195.05,195.05,195,195,195,195,195,195,195],G=[1,1,1,1,1,1,1,1,1.049,1.099,1.148,1.146,1.147,1.148,1.096,1.047,0.999,0.998,0.998,0.999,0.998, 0.997,0.999,0.998,0.997,0.999,0.998,0.997,0.999,0.998,0.997,0.999,0.998,0.998,0.997,0.997,0.997,0.999,0.998,0.998,0.997,0.997,0.998,0.999,0.998,0.998,0.997,0.997,0.998,0.999,0.998,0.997,0.998,0.998,0.999,0.999,0.997,0.999,0.999,0.999,0.997,0.999,0.999,0.998,0.997,0.999,0.997,0.998,1,1,1,1,1,1,1],Sa=[1,1,1,1,1,1,1,1,1.049,1.099,1.148,1.146,1.147,1.148,1.096,1.047,0.999,0.998,0.998,0.999,0.998,0.997,0.999,0.998,0.997,0.999,0.998,0.997,0.999,0.998,0.997,0.999,0.998,0.998,0.997,0.997,0.997,0.999,0.998, 0.998,0.997,0.997,0.998,0.999,0.998,0.998,0.997,0.997,0.998,0.999,0.998,0.997,0.998,0.998,0.999,0.999,0.997,0.999,0.999,0.999,0.997,0.999,0.999,0.998,0.997,0.999,0.997,0.998,1,1,1,1,1,1,1],Ta=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-34.9,-70.2,-105,-137.4,-169.7,158.2,113.1,68.2,23.1,-6.8,-36.9,-66.9,-101.8,-136.9,-171.9,158.2,128.1,98.1,73.2,48.1,23.1,5.5,-11.8,-29.3,-46.9,-64.4,-81.9,-96.8,-111.8,-126.9,-141.9,-157,-171.9,173.2,158.2,143.1,128.1,113,98.1,68.2,38.1,8,-21.8,-51.9,-87,-121.8,-156.9,83.1,23.1,-31.8, -87,-141.9,168.2,118.1,68.1,45.4,22.6,0,0,0,0,0,0,0],Qa=[242.5,242.5,242.5,238.3,234.1,229.9,225.7,221.5,221.5,221.5,221.5,221.5,221.5,221.5,230.15,238.85,247.5,256.15,264.85,273.5],Ra=[353.4,353.4,353.4,323.2,293,262.85,232.65,202.45,202.45,202.45,202.45,202.45,202.45,202.45,218.6,234.8,250.95,267.1,283.3,289.95],K=[292.95,285.45,277.95,270.45,262.95,249.45,235.95,222.45,208.95,198.45,187.95,177.45,166.95,161.925,156.975,151.95000000000002,146.92499999999998,142.225,137.575,132.875,128.17499999999998, 123.67499999999998,119.17499999999998,114.67499999999998,110.17499999999998,105.32499999999999,100.42499999999998,95.57499999999999,90.67499999999998,86.225,81.82499999999999,77.37499999999997,72.92499999999998,76.475,80.07499999999999,83.62499999999997,87.17499999999998,102.39999999999999,117.67500000000001,132.92499999999998,177.39999999999998],L=[180.5,166.75,153,139.25,125.5,119.65,113.75,107.9,102,100.15,98.25,96.4,94.5,94.5,93.925,93.925,93.925,93.925,93.925,93.925,93.925,94.77499999999999, 96.27499999999999,97.77499999999999,99.27499999999999,102.07499999999999,104.925,107.725,110.52499999999999,118.82499999999999,127.17499999999998,135.475,143.775,155.475,167.17499999999998,178.825,190.525,202.35000000000002,214.175,226.025,233],J=[0.26,0.31,0.36,0.41,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.473,0.485,0.498,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.511,0.48100000000000004,0.45100000000000007,0.421,0.391,0.358,0.325,0.291, 0.202],N=[194.25,192.45,190.65,188.8,187,188.75,190.575,192.22500000000002,193.975,196.225,198.475,200.725,202.975,204.375,205.825,207.225,208.625,210.17499999999998,211.775,213.325,214.875,217.025,219.17499999999998,221.325,223.475,225.975,228.475,230.975,233.475,237.625,241.825,245.975,250.12499999999997,253.6,257.15000000000003,260.59999999999997,264.125,264.8,265.34999999999997,265.975,257.125],O=[265.65,279.15,292.65,306.15,319.65,324.65000000000003,329.675,334.575,339.625,340.52500000000003, 341.475,342.375,343.27500000000003,343.27500000000003,343.27500000000003,343.27500000000003,343.27500000000003,342.725,342.175,341.57500000000005,341.02500000000003,340.175,339.375,338.52500000000003,337.675,336.375,335.125,333.82500000000005,332.52500000000003,328.225,323.925,319.625,315.32500000000005,307.15,298.95,290.75,282.575,270.55,258.45,246.425,220.575],M=[0.25,0.29,0.33,0.37,0.41,0.418,0.425,0.433,0.441,0.451,0.461,0.471,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481, 0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.481,0.474,0.468,0.462,0.455,0.408,0.362,0.315,0.205],Q=[218,207.55,197.15,186.7,176.25,163.8,151.25,138.8,126.275,118.82500000000002,111.42500000000001,104.025,96.575,93.575,90.575,87.575,84.575,82.875,81.225,79.525,77.82500000000002,77.82500000000002,77.82500000000002,77.82500000000002,77.82500000000002,77.82500000000002,77.82500000000002,77.82500000000002,77.82500000000002,83.47500000000001,89.075,94.775,100.375,112.075,123.75,135.625,147.4, 161.45000000000002,175.375,189.375,217.425],R=[212,210.5,209,207.5,206,206.65,207.15,207.75,208.275,209.225,210.175,211.07500000000002,212.025,213.925,215.775,217.675,219.525,220.775,222.025,223.275,224.525,226.475,228.425,230.32500000000002,232.275,235.525,238.775,242.025,245.275,249.025,252.725,256.375,260.075,262.025,264.09999999999997,266.175,268.15000000000003,261.4,254.67499999999998,247.925,231.825],P=[0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.79,0.86,0.93,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999, 0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.9989999999999999,0.947,0.894,0.841,0.788,0.7740000000000001,0.761,0.747,0.355],T=[221.75,211.825,201.875, 191.95,182.025,171.775,161.525,151.275,141.025,132.475,123.9,115.35000000000001,106.775,103.325,99.92500000000001,96.47500000000001,93.025,90.22500000000001,87.42500000000001,84.57500000000002,81.775,80.92500000000001,80.025,79.17500000000001,78.275,77.07500000000002,75.92500000000001,74.725,73.525,77.47500000000001,81.45000000000002,85.375,89.3,97.875,106.45,114.975,123.55,137.35,151.075,164.825,193.575],U=[145.25,139.02499999999998,132.775,126.45,120.275,117.225,114.17500000000001,111.075,108.025, 108.025,108.025,108.025,108.025,106.525,107.775,109.025,110.275,111.97500000000001,113.67500000000001,115.32500000000002,117.025,119.025,121.025,122.975,124.975,127.775,130.625,133.425,136.225,144.27499999999998,152.35,160.42499999999998,168.5,175.125,181.70000000000002,188.375,195,199.5,204.025,208.52499999999998,204.02499999999998],S=[0.38,0.407,0.43499999999999994,0.4619999999999999,0.489,0.489,0.489,0.489,0.489,0.517,0.544,0.572,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999, 0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.5989999999999999,0.567,0.534,0.501,0.468,0.453,0.438,0.42299999999999993,0.40800000000000003,0.364,0.321,0.277,0.237],W=[202.45,190.225,177.95,165.725,153.5,146.2,139,131.75,124.5,121.5,118.5,115.55000000000001,112.5,111.65,110.75,109.9,109,108.75,108.5,108.25,108,108,108, 108,108,108,108,108,108,109.25,110.5,111.75,113,118.5,124.1,129.525,135.025,142.45,149.89999999999998,157.35000000000002,176.625],X=[95.5,82.525,69.5,56.525000000000006,43.5,39.75,36,32.25,28.5,28.5,28.5,28.5,28.5,28.5,28.5,28.5,28.5,31,33.55,36,38.5,39.75,41.05,42.25,43.5,47.3,51,54.8,58.5,66,73.5,81,88.5,98.5,108.5,118.525,128.525,139.45,150.5,161.5,188.825],V=[0.38,0.4650000000000001,0.55,0.6349999999999999,0.72,0.7699999999999999,0.8200000000000001,0.8699999999999999,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92, 0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.92,0.8699999999999999,0.8200000000000001,0.7690000000000001,0.719,0.676,0.632,0.588,0.287],Z=[167.5,168.625,169.75,170.875,172,183.975,195.975,208,219.95,233.29999999999998,246.64999999999998,260.05,273.4,279.15,284.9,290.59999999999997,296.34999999999997,301.84999999999997,307.34999999999997,312.84999999999997,318.34999999999997,322.75,327.09999999999997,331.5,335.84999999999997,340.5,345.09999999999997, 349.75,354.34999999999997,357,359.59999999999997,362.2,364.84999999999997,360.2,355.59999999999997,351,346.34999999999997,331.025,315.65000000000003,300.34999999999997,261.4],$=[203.5,216.875,230.25,243.625,257,264.975,272.975,280.95,288.95,292.59999999999997,296.2,299.84999999999997,303.45,303.45,303.45,303.45,303.45,302.2,300.95,299.7,298.45,296.3,294.2,292.05,289.9,285.55,281.15,276.8,272.4,262.8,253.14999999999998,243.55,233.95,223.1,212.2,201.35,190.45,180.775,171.1,161.45,157.95],Y=[0.3,0.3549999999999999, 0.41,0.46499999999999997,0.52,0.561,0.601,0.642,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.682,0.642,0.602,0.562,0.522,0.49199999999999994,0.46199999999999997,0.432,0.402,0.369,0.336,0.302,0.242],ba=[187.1,167.85,148.6,129.35,110.1,102,93.79999999999998,85.75,77.6,76.6,75.6,74.6,73.6,74.85,76.1,77.35,78.6,80.1,81.6,83.1,84.6,88.25,91.85,95.5,99.1,104.35,109.6,114.85,120.1,131.6,143.1,154.6,166.1,179.025,191.85,204.725, 217.6,226.1,234.6,243.1,244.625],ca=[162.7,160.6,158.45,156.35,154.2,157.2,160.25,163.15,166.2,171.1,175.95,180.85,185.7,189.2,192.75,196.2,199.7,202.65,205.45,208.35,211.2,215.6,219.95,224.35,228.7,232.25,235.7,239.20000000000002,242.70000000000002,246.74999999999997,250.70000000000002,254.70000000000002,258.70000000000005,259.775,260.95000000000005,262.025,263.20000000000005,258.35,253.54999999999998,248.70000000000002,238.225],aa=[0.476,0.476,0.476,0.476,0.476,0.526,0.576,0.626,0.676,0.676,0.676, 0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.676,0.6309999999999999,0.586,0.541,0.496,0.456,0.416,0.376,0.235],ea=[200.4,216.4,232.35,248.35000000000002,264.35,279.375,294.45,309.375,324.4,335.4,346.4,357.45,368.4,371.15,373.95000000000005,376.65,379.4,380.775,382.15,383.475,384.9,383.85,382.65,381.6,380.4,376.8,373.15,369.55,365.9,355.175,344.35,333.7,322.92499999999995,308.04999999999995,293.17499999999995,278.275, 263.4,247.1,230.72500000000002,214.4,197.4],fa=[155.5,151.15,146.8,142.4,138.05,134.675,131.3,127.92500000000001,124.55000000000001,120.69999999999999,116.85,113,109.05000000000001,106.1,103.05,100.1,97.05,94.575,92.15,89.625,87.2,83.85,80.45,77.1,73.7,69.8,65.95,62.05,58.150000000000006,55.425,52.650000000000006,49.99999999999999,47.175000000000004,49.699999999999996,52.125,54.675,57.150000000000006,68.35,79.475,90.65,131.65],da=[0.5,0.57,0.64,0.71,0.78,0.825,0.87,0.915,0.96,0.96,0.96,0.96,0.96, 0.96,0.96,0.96,0.96,0.945,0.93,0.915,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.9,0.865,0.83,0.794,0.759,0.734,0.709,0.685,0.66,0.606,0.553,0.5,0.32],ha=[237.1,238.15,239.04999999999998,240.04999999999998,241.00000000000003,237.875,234.75,231.675,228.5,224.85,221.20000000000002,217.55,213.9,211.85,209.85,207.8,205.75,203.55,201.4,199.20000000000002,197,194.45000000000002,191.95000000000002,189.4,186.85,183.95000000000002,181.05,178.15,175.25,171.4,167.475,163.625,159.75,159.975,160.175,160.375,160.575,160.575, 160.575,160.575,177.85],ia=[130.25,113.05000000000001,95.85000000000001,78.64999999999999,61.449999999999996,53.575,45.550000000000004,37.675000000000004,29.650000000000002,25.350000000000005,21.050000000000008,16.7,12.400000000000002,11.050000000000008,9.7,8.350000000000005,6.9999999999999964,6.4999999999999964,5.949999999999999,5.449999999999999,4.900000000000002,5.2499999999999964,5.600000000000005,5.900000000000002,6.2499999999999964,7.800000000000008,9.400000000000002,10.95,12.499999999999996, 18.6,24.675000000000008,30.774999999999995,36.900000000000006,59.925000000000004,82.825,105.82499999999999,128.725,128.725,128.725,128.725,164.45000000000002],ga=[0.36,0.42599999999999993,0.492,0.5580000000000002,0.624,0.6489999999999999,0.674,0.6990000000000001,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.724,0.716,0.709,0.7010000000000001,0.694,0.629,0.565,0.501,0.43700000000000006,0.43700000000000006,0.43700000000000006, 0.43700000000000006,0.304],ka=[267.5,287.25,307.1,326.9,346.75,345.9,345.1,344.3,343.45,338.025,332.55,327.125,321.7,318.9,316.1,313.25,310.45,306.2,301.95,297.7,293.45,288.25,283.1,277.9,272.7,266.375,260.05,253.725,247.42499999999998,235.17499999999998,222.92499999999998,210.67499999999998,198.42499999999998,188.125,177.79999999999998,167.45,157.14999999999998,152.575,148,143.39999999999998,162.375],la=[175.5,168.85,162.25,155.6,148.95,142.7,136.45,130.2,123.94999999999999,118.975,113.94999999999999, 108.925,103.95,101.75,99.6,97.4,95.2,93,90.85,88.65,86.45,84.5,82.6,80.65,78.7,77.77499999999999,76.75,75.875,74.925,75.57499999999999,76.175,76.82499999999999,77.425,84.975,92.5,100.05,107.60000000000001,122.275,136.95000000000002,151.6,186.57500000000002],ja=[0.46,0.5,0.54,0.58,0.6199999999999999,0.6199999999999999,0.6199999999999999,0.6199999999999999,0.6199999999999999,0.6450000000000001,0.67,0.695,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.703,0.686,0.669,0.651,0.651, 0.651,0.651,0.651,0.611,0.572,0.532,0.49200000000000005,0.465,0.438,0.412,0.253],na=[201.1,175.75,167,165.525,163.975,170.3,176.67499999999998,183,189.75,196.5,203.25,210,215.25,220.5,225.75,231,236.25,241.4,246.5,251.64999999999998,256.75,261.65,266.5,271.4,276.25,281.75,287.25,292.75,298.25,305.2,312.15,319.05,326,327.95,329.875,331.77500000000003,333.725,323.125,312.45000000000005,301.825,291.2],oa=[151.5,161.5,176.25,180.725,185.225,194.65,204.075,213.5,217.8,222.15,226.45,230.75,232.95,235.15, 237.35,239.55,241.75,243.05,244.39999999999998,245.7,247,247.7,248.39999999999998,249.05,249.75,249.75,249.75,249.75,249.75,246.8,243.89999999999998,240.95,238,232.9,227.725,222.625,217.475,212.72500000000002,208,203.225,198.45],ma=[0.34,0.34,0.34,0.405,0.4709999999999999,0.504,0.537,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.57,0.55,0.531,0.511,0.49100000000000005,0.433,0.376,0.31900000000000006,0.262],qa=[158,124.80000000000001, 104.85,98.225,104.825,111.475,118.075,124.67499999999998,131.3,137.95,144.55,151.15,157.75,164.4,171,177.625,184.225,190.875,197.47500000000002,204.075,210.675,217.35,223.95,230.54999999999998,237.14999999999998,243.8,250.39999999999998,255.29999999999998,260.2,265.075,269.925,274.82500000000005,279.725,284.65,289.54999999999995,288,283.875,277.075,267.75,255.72499999999997,241.125],ra=[129,130.576792,123.19875,120.7509995,122.5328555,124.4143875,126.1955955,128.0264795,129.858128,131.68838200000002, 133.518312,135.29791799999998,137.12720000000002,138.95615800000002,140.734792,142.6143155,144.4423195,146.2699995,148.04735549999998,149.87438749999998,151.7010955,153.4788,155.354878,157.180632,158.906062,160.781168,162.60595,161.142272,159.677918,158.2115555,156.7958755,155.3295195,153.86248750000001,152.44355,150.925192,150.8538,150.8538,150.88691550000001,150.82155,150.6640155,150.54281550000002],pa=[0.56,0.8039999999999999,0.95,0.999,1.017,1.035,1.053,1.071,1.088,1.106,1.124,1.1419999999999997, 1.16,1.178,1.196,1.213,1.231,1.249,1.267,1.285,1.303,1.32,1.338,1.356,1.3740000000000003,1.392,1.41,1.384,1.358,1.333,1.307,1.281,1.2550000000000001,1.23,1.204,1.18,1.117,1.013,0.87,0.6870000000000002,0.463],ta=[238.8,197.85,156.85,141.1,125.32500000000002,107.775,90.325,72.825,68.27499999999999,63.625000000000014,59.050000000000004,54.4,49.800000000000004,48.4,46.99999999999999,45.65,44.24999999999999,42.850000000000016,41.45000000000001,40.10000000000002,38.70000000000002,37.30000000000001,39.80000000000001, 42.300000000000004,44.800000000000004,47.300000000000004,49.800000000000004,52.300000000000004,60.57499999999999,68.72500000000001,76.94999999999999,85.175,93.32499999999999,101.55,109.775,128.875,147.925,167.125,186.25,205.35,205.35],ua=[143,124.25,105.5,99.5,93.525,91.625,89.625,87.77499999999999,88.975,90.075,91.19999999999999,92.35,93.5,96.19999999999999,98.94999999999999,101.65,104.4,107.1,109.85,112.55000000000001,115.30000000000001,118,123.35,128.6,133.9,139.20000000000002,144.45000000000002, 149.75,155.975,162.225,168.54999999999998,174.72500000000002,181.025,187.25,193.475,196.975,200.425,203.975,207.39999999999998,210.9,210.9],sa=[0.344,0.444,0.544,0.624,0.7029999999999998,0.743,0.783,0.823,0.843,0.863,0.884,0.904,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.924,0.9210000000000003,0.9190000000000002,0.916,0.9130000000000001,0.9110000000000001,0.908,0.9050000000000001,0.837,0.769,0.7009999999999998,0.632,0.5640000000000001,0.164],wa=[250.25, 256.67499999999995,263.075,269.375,275.72499999999997,280.22499999999997,284.775,289.17499999999995,293.67499999999995,297.325,300.92499999999995,304.575,308.17499999999995,308.875,309.575,310.22499999999997,310.92499999999995,310.92499999999995,310.92499999999995,310.92499999999995,310.92499999999995,309.97499999999997,309.075,308.125,307.17499999999995,304.97499999999997,302.825,300.625,298.42499999999995,291.95,285.45,279,272.5,266.15000000000003,259.85,253.525,247.225,241.29999999999998,235.375, 229.475,230.225],xa=[99,90.625,82.32499999999999,73.875,65.475,62.324999999999996,59.225,56.075,52.925000000000004,50.324999999999996,47.675000000000004,45.074999999999996,42.425,41.425,40.425,39.425,38.425,37.725,37.074999999999996,36.375,35.675,35.074999999999996,34.425,33.824999999999996,33.175,33.175,33.175,33.175,33.175,35.05,36.8,38.7,40.500000000000014,47.45,54.39999999999999,61.275000000000006,68.225,83,97.875,112.72500000000001,152.975],va=[0.38,0.469,0.559,0.649,0.739,0.7690000000000001, 0.799,0.829,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.859,0.848,0.838,0.8279999999999998,0.8179999999999997,0.778,0.738,0.6989999999999998,0.659,0.596,0.533,0.469,0.239],za=[201.89999999999998,224.975,248,271.075,294.15,303.09999999999997,312.05,321,329.95,329.95,329.95,329.95,329.95,329.95,329.95,329.95,329.95,326.125,324.725,323.375,321.975,320.77500000000003,319.625,318.425,317.225,316.02500000000003,314.875,313.625, 312.425,306.225,300.07500000000005,293.875,287.675,278.75,269.8,260.875,251.92499999999998,244.42499999999998,236.975,229.475,229.475],Aa=[231.95,242.475,253,263.47499999999997,274,272.5,271,269.5,268,262.85,257.77500000000003,252.65,247.525,245.57500000000002,243.67499999999998,241.725,239.775,236.67499999999998,233.525,230.42499999999998,227.275,224.225,221.17499999999998,218.075,215.025,212.275,209.575,206.725,203.975,198.42499999999998,192.875,187.275,181.725,178.05,174.35,170.675,166.975,169.625, 172.325,174.975,174.975],ya=[0.342,0.397,0.45200000000000007,0.507,0.562,0.562,0.562,0.562,0.562,0.5860000000000001,0.611,0.6359999999999999,0.661,0.661,0.661,0.661,0.661,0.661,0.661,0.661,0.661,0.661,0.661,0.661,0.661,0.621,0.581,0.541,0.5010000000000001,0.5010000000000001,0.5010000000000001,0.5010000000000001,0.5010000000000001,0.488,0.476,0.46299999999999997,0.451,0.451,0.451,0.451,0.451],Ca=[251.25,263.475,275.725,288,300.25,301.325,302.375,303.45,304.525,301.97499999999997,299.42499999999995, 296.825,294.275,292.075,289.92499999999995,287.72499999999997,285.525,283.325,281.17499999999995,278.97499999999997,276.775,274.42499999999995,272.025,269.67499999999995,267.275,264.325,261.42499999999995,258.47499999999997,255.525,251.475,247.37500000000003,243.32500000000002,239.225,235.425,231.625,227.775,223.975,222.775,221.625,220.425,219.225],Da=[258,261.975,266.025,270,274,271.625,269.275,266.9,264.525,261.325,258.17499999999995,254.975,251.775,249.82500000000002,247.92499999999998,245.975, 244.025,242.32500000000002,240.675,238.975,237.275,235.525,233.775,232.025,230.275,228.525,226.775,225.025,223.275,221.57500000000002,219.82500000000002,218.175,216.475,214.625,212.725,210.875,208.975,207.525,206.125,204.675,203.225],Ba=[0.27,0.313,0.35500000000000004,0.398,0.44,0.4570000000000001,0.475,0.49199999999999994,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.509,0.489,0.4689999999999999,0.449,0.429,0.429,0.429,0.429, 0.429,0.429,0.429,0.429,0.429],Fa=[233,253,265.8,278.5,291.25,296.1,300.875,305.7,310.47499999999997,310.97499999999997,311.45,311.92499999999995,312.4,311.3,310.25,309.15,308.05,306.45,304.8,303.2,301.55,298.95,296.4,293.8,291.2,287.55,283.9,280.2,276.55,268.8,261.075,253.34999999999997,245.60000000000002,236.67499999999998,227.72500000000002,218.75,209.79999999999998,202.5,195.225,187.9,187.9],Ga=[171.5,171.5,168.2,164.95,161.65,157.15,152.57500000000002,148.05,143.475,139.075,134.65,130.175,125.80000000000001, 123.55000000000001,121.30000000000001,119.05000000000001,116.80000000000001,114.9,113,111.1,109.2,107.25,105.35,103.4,101.45,99.65,97.9,96.1,94.3,94.1,93.925,93.7,93.5,97.27499999999999,100.925,104.75,108.44999999999999,118.85,129.225,139.6,168.15],Ea=[0.38,0.38,0.39999999999999997,0.42,0.44,0.45599999999999996,0.473,0.49,0.507,0.517,0.528,0.539,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.55,0.528,0.5050000000000001,0.482,0.46,0.441,0.42299999999999993,0.40399999999999997, 0.386,0.35,0.315,0.28,0.234],Ia=[250.75000000000003,259.275,267.79999999999995,276.32500000000005,284.85,281.34999999999997,277.92499999999995,274.5,270.95000000000005,263.5,256.05,248.65,241.20000000000002,236.525,231.85,227.15,222.475,217.825,213.17499999999998,208.475,203.825,199.42499999999998,194.975,190.575,183.92499999999998,177.325,170.67499999999998,166.125,161.575,157.02499999999998,151.42499999999998,145.87500000000003,140.27499999999998,139.02499999999998,137.77499999999998,136.52499999999998, 140.67499999999998,144.9,149.10000000000005,171.35,193.52499999999998],Ja=[235.25,237.525,239.85,242.125,244.4,241.75,239.175,236.54999999999998,233.9,231.05,228.20000000000002,225.35,222.5,221.475,220.45,219.45,218.42499999999998,217.42499999999998,216.42499999999998,215.42499999999998,214.42499999999998,213.975,213.52499999999998,213.075,213.075,213.075,213.075,213.67499999999998,214.225,214.825,217.075,219.325,221.575,223.975,226.42499999999998,228.825,232.975,237.1,241.3,240.64999999999998,239.975], Ha=[0.354,0.399,0.44399999999999995,0.489,0.534,0.552,0.569,0.586,0.604,0.604,0.604,0.604,0.604,0.595,0.586,0.576,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.567,0.5210000000000001,0.474,0.42799999999999994,0.342,0.257],La=[166.325,119.85,102.30000000000001,84.85,76.7,68.5,60.349999999999994,52.099999999999994,55.599999999999994,59.099999999999994,62.599999999999994,66.1,69.6,73.1,78.6,84.05,89.45,94.85,100,105.1,110.25,115.35, 121.65,128,134.3,140.6,149.6,158.6,167.6,176.6,192,207.29999999999998,222.64999999999998,234.975,247.32500000000002,259.75,272.07500000000005,278.2,284.425,290.6,276.1],Ma=[200.325,200.325,196.1,197.85,206.4,215,223.45,232,236.25,240.55,244.8,249.05,253.35000000000002,257.6,261.4,265.2,269,272.8,275.5,278.2,280.9,283.55,286.05,288.55,291.1,293.55,294.8,296.05,297.3,298.5,297,295.55,294.05,287.17499999999995,280.325,273.45,266.52500000000003,252.54999999999998,238.475,224.55,196.55],Ka=[0.465,0.7040000000000001, 0.8140000000000001,0.924,0.988,1.052,1.116,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.18,1.146,1.112,1.078,1.019,0.9589999999999999,0.8999999999999999,0.8410000000000001,0.7540000000000001,0.667,0.58,0.4],Oa=[231,209.79999999999998,188.575,167.425,146.15,125.00000000000001,110.30000000000001,95.775,81.07500000000002,66.57499999999999,58.87500000000001,51.225,43.52500000000001,35.824999999999996,31.725,27.525000000000013,23.275000000000013, 19.074999999999996,14.775000000000013,13.725000000000001,12.625000000000007,11.475000000000005,10.324999999999989,11.750000000000007,13.174999999999986,14.575000000000003,16.049999999999994,22.52499999999999,28.974999999999998,35.40000000000001,41.82499999999999,57.275000000000006,72.625,88.025,103.425,118.82499999999999,146.95,174.825,195.3,215.8,236.3],Pa=[211,209.7,208.375,207.125,205.8,204.5,206.75,208.92499999999998,211.125,213.375,216.625,219.825,222.975,226.125,229.225,232.275,235.37499999999997, 238.42499999999998,241.525,247.525,253.525,259.425,265.375,269.8,274.225,278.575,283.05,288.925,294.875,300.70000000000005,306.57500000000005,308.775,310.97499999999997,313.175,315.375,317.57500000000005,310.1,302.57500000000005,285.25,267.9,250.60000000000002],Na=[0.48,0.5519999999999999,0.6250000000000001,0.697,0.77,0.8420000000000001,0.894,0.9470000000000001,0.9990000000000001,1.051,1.051,1.051,1.051,1.051,1.051,1.051,1.051,1.051,1.051,1.021,0.9909999999999999,0.9609999999999999,0.9310000000000002, 0.956,0.9810000000000001,1.007,1.032,1.007,0.9810000000000001,0.956,0.9310000000000002,0.9149999999999999,0.899,0.8829999999999999,0.8669999999999999,0.851,0.786,0.721,0.618,0.514,0.41],A=[279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35, 279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,279.35,313.35,344.45,372.55,397.7,419.85,439.1,455.35,468.70000000000005,479.04999999999995,486.45000000000005,490.85,492.35],E=[275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4, 275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4,275.4],I=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.07,0.14,0.21,0.28,0.35,0.43,0.49,0.56,0.63,0.7,0.77,0.84,0.91,0.98,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.93,0.86,0.79,0.72,0.65,0.58,0.51,0.44,0.37,0.3,0.23,0.17,0.1,0.03,0],v,C,B,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s, t,u,w,x,y,z;this.init=function(){e=document.getElementById("icon_1");f=document.getElementById("icon_2");g=document.getElementById("icon_3");h=document.getElementById("icon_4");i=document.getElementById("icon_5");j=document.getElementById("icon_6");k=document.getElementById("icon_7");l=document.getElementById("icon_8");m=document.getElementById("icon_9");n=document.getElementById("icon_10");o=document.getElementById("icon_11");p=document.getElementById("icon_12");q=document.getElementById("icon_13"); r=document.getElementById("icon_14");s=document.getElementById("icon_15");t=document.getElementById("icon_16");u=document.getElementById("icon_17");v=document.getElementById("icon_18");w=document.getElementById("icon_19");x=document.getElementById("icon_20");C=document.getElementById("copy_hidder");get_welcome_to=document.getElementById("welcome_to");B=document.getElementById("chrome_copy");y=document.getElementById("logo");z=document.getElementById("cursor");F();H=setInterval(F,28)}};
trong js chú ý dòng này
nhé
Mã:
document.location.href="http://www.hocsinhit.ace.st/forum"}
chỏ href="http://www.hocsinhit.ace.st/forum"}"
thay http://www.hocsinhit.ace.st/forum thành link muốn chuyển tới
nhé


thay đổi link chổ "http://hocsinhit.ace.st/20661.js" thành link js mới của bạn
Mã:
 <script src="http://hocsinhit.ace.st/20661.js"></script>
thắc mắc pmm yh :coc_con_vo_tu_97
fb : https://www.facebook.com/lauthaitomtoto2k
 
Đang tải...

Quảng Cáo